top of page

INTERNATIONAL BARTENDERS ASSOCIATION

Bar wnętrz

IBA

International Bartenders Association (IBA) jest demokratyczną, apolityczną, nie prowadzącą działalności gospodarczej organizacją zrzeszającą barmanów całego świata, poprzez ich narodowe stowarzyszenia.  Kongresy IBA organizowane są corocznie, w różnych zakątkach świata, a jej członków stale przybywa. Do IBA może być przyjęte tylko jedne reprezentatywne stowarzyszenie barmanów z każdego kraju, po spełnieniu określonych warunków. Każdy członek należący do swojego stowarzyszenia barmanów należącego do IBA, automatycznie staje się jej członkiem.

 

IBA założyła sobie następujące cele:

  • podtrzymywanie związków członkowskich stowarzyszeń barmanów

  • umożliwianie członkom IBA wymiany doświadczeń, nowości, nowych punktów widzenia, nowych idei w miksologii i kulturze picia

  • osiąganie ogólnych korzyści stowarzyszeń jako całości

  • międzynarodową integrację barmanów

  • zachęcanie do inicjatyw handlowych w prowadzeniu barów na najwyższym poziomie obsługi i pomoc w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych barmanów przez szkolenie

  • udzielanie poparcia dla wiedzy i dobrych zwyczajów picia

  • dalszą standaryzację mixed drinków

  • organizowanie Międzynarodowych Konkursów Cocktaili (ICC)

  • rozprowadzanie oficjalnego organu wydawniczego IBA wśród jej członków

bottom of page